ป้ายโฆษณา

seks shop
งานวิจัยและพัฒนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:43 น.

แบบฟอร์มงานวิจัย

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ดาว์โหลดไฟล์ WordPDF

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) แบบ ว-1ช

ดาวโหลดไฟล์ Word
คำชี้แจงแบบ ว-1ช
- คำชีัแจง แบบ ว-1ด

- แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย แบบ ต-1ช/ด

- แบบรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย งบประมาณประจำปี Word, PDF
- แนวทางการประเมินแผนงานวิจัย นท-1 ช
- แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย นท-1 ด

แบบฟอร์มนำไปใช้ประโยชน์สำหรับ HRD

-อร์มสำหรับหน่วยงานภายนอก (HRD – Applied1) Word, PDF

- ฟอร์มสำหรับนักวิจัย HRD – Applied2 Word, PDF

แบบฟอร์มบทความ
- ประกาศค่าเขียนบทความ
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย  Word, PDF
ใบสำคัญรับเงิน Word, PDF
- ตัวอย่างหนังสือ : ขออนุมัติเบิกเงินค่าสนับสนุนการเขียนบทความ
โครงการทุน HRD
ขั้นตอนการปิดโครงการ
- ตัวอย่างเอกสารขั้นตอนการปิดโครงการและเบิกเงินงวด2  Word, PDF
- ตัวอย่างหนังสือนำเรียนขออนุมัติปิดโครงการ  Word, PDF
- ตัวอย่างปกรายงาน Word, PDF
- ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Word, PDF

- ตัวอย่างหนังสือขอขยายเวลา

- ขยายเวลา  เขตพื้นที่

- ขยายเวลา คณะส่วนกลาง

- ขยายเวลา วทส.

- ขยายเวลา สวก

- ขั้นตอนการขยายเวลา HR 2015

คุ่มือการจดสิทธิปัญญา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย พ.ศ. 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 05:39 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack