ป้ายโฆษณา

seks shop
งานวิชาการและกิจการนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:42 น.


คอ. 2 หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 (ฉบับร่าง)
วท.บ.เกษตรศาสตร์

1. มคอ.2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร
1. มคอ.2 วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มคอ.2 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. มคอ.2 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.วทอ.
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. มคอ.2 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
1. มคอ.2 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ.
วท.ม.พืชศาสตร์
1. มคอ.2 วท.ม.พืชศาสตร์ 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.ม.พืชศาสตร์
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
1. มคอ.2 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร


รูปแบบ สมอ. 8

S01LP วท.บ.สัตวศาสตร์ - ลำปาง

S01NN วท.บ.สัตวศาสตร์ - น่าน
S01PL วท.บ.สัตวศาสตร์ - พิษณุโลก
S04LP วท.บ.ประมง - ลำปาง
S04NN วท.บ.ประมง - น่าน
S04PL วท.บ.ประมง - พิษณุโลก
S06LP วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - ลำปาง
S06NN วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - น่าน
S06PL วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - พิษณูโลก
S09LP ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ - ลำปาง
S09NN ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ - น่าน
S17IR วท.ม.พืชศาสตร์ - สวก
S17PL วท.ม.พืชศาสตร์ - พิษณุโลก
S18IR วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร - สวก.
S18LP วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร - ลำปาง
S18NN วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร - น่าน
S18PL วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร - พิษณุโลก
S19NN วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - น่าน
S19PL วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - พิษณุโลก
S29LP วท.บ.พืชศาสตร์ - ลำปาง
S29NN วท.บ.พืชศาสตร์ - น่าน
S29PL วท.บ.พืชศาสตร์ - พิษณุโลก
S30TK คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ - ตาก
S31PL วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร - พิษณุโลก
S32LP วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร - ลำปาง
S33NN วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ - น่าน
S34CR วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ - เชียงราย
S34NN วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ - น่าน
S34PL วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ - พิษณุโลก
S34TK วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ - ตาก
S35LP วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ - ลำปาง
S35NN วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ - น่าน
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 2559 ผ่านมติสภา

 

 

 

คู่มือปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี (มคอ.2) สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป


1.คำชี้แจง,คำนำ,สารบัญ
2.แบบฟอร์ม มคอ.2เล่มหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560
3.ปกนอก-ปกใน
4.แบบรายงาน มคอ2-TQF สำหรับปริญญาตรี
5.การตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 2560
ตัวอย่าง ภาคผนวก ฎ ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตารางเปรียบเทียบ มคอ.1
ตัวอย่างภาคผนวก ฌ
ปกคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดทำ
กณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-อาจารย์

 

 

 


คู่มือปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปริญญาโท (มคอ.2) สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป


1. ปกนอก-ปกใน
2. คำชี้แจง,คำนำ,สารบัญ
3. หลักสูตร ปริญญาโท (มคอ.2)
4. แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
5. แบบรายงาน สมอ.04 สำหรับปริญญาโท
A ปกคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดทำ
B การตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร
Ex ตัวอย่าง มคอ.2
Ex ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบรายวิชาตารางเปรียบเทียบ มคอ.1
หลักสูตร -ปริญญาโท
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 

 

เกี่ยวกับ มคอ. 3-7

มคอ. 3 คู่มือการอัพโหลด มคอ. 3 ผังแสดงการทำงาน มคอ. 3 ไฟล์word มอค. 3
มคอ. 4 คู่มือการอัพโหลด มคอ. 4 ผังแสดงการทำงาน มคอ. 4 ไฟล์word มอค. 4
คอ. 5 คู่มือการอัพโหลด มคอ. 5 ผังแสดงการทำงาน มคอ. 5 ไฟล์word มอค. 5
มคอ. 6 คู่มือการอัพโหลด มคอ. 6 ผังแสดงการทำงาน มคอ. 6 ไฟล์word มอค. 6
มคอ. 7 คู่มือการอัพโหลด มคอ. 7 ผังแสดงการทำงาน มคอ. 7 ไฟล์word มอค. 7


ไฟล์word มอค. 7 (หลักสูตรรวม)

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554

ประกาศ

เกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
กณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
แนวปฎิบัติการจัดการศึกษาและการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับประญญาตรีสำหรับนักศึกษากลุ่มเทียบโอน
แนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชา
โครงการจัดการเรียนการสอนร่วม
การเรียกชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในคณะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
การเรียกชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในคณะ พ.ศ. 2556
การแต่งกายและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
การแต่งกายและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน
การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
ค่าตอบแทนในการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558(ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมประดับบัณฑิตศึกษา2556
อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมประดับปริญญาตรี 2552
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017 เวลา 16:24 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack